Regulamin serwisu internetowego 100lat

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług w zakresie wysłania, na zlecenie Użytkowników, cyfrowych lub tradycyjnych pocztówek do osób wybranych przez Użytkownika, a także wnoszenia i rozpatrywania reklamacji Użytkowników, w serwisie internetowym 100lat (dalej zwanym „serwis 100lat”), udostępnionym pod adresem https://100lat.pl.

2. Usługodawcą w ramach serwisu 100lat jest spółka pod firmą 100lat.pl Sp. z o.o., ul. Kodeńska 11, 21-550 Lebiedziew, NIP 537-240-65-34 (dalej „Usługodawca”).

3. Użytkownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu może być każda osoba, zarówno będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego jak i osoba nie będąca konsumentem.

§ 2

1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług wyłącznie w serwisie 100lat. Usługodawca może świadczyć dowolne, podobne lub inne usługi, także poprzez inne serwisy, sklepy lub internetowe platformy sprzedażowe. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do świadczenia usług poza serwisem 100lat.

2. Usługodawca świadczy usługi odpłatnie oraz nieodpłatnie. W przypadku usług odpłatnych Usługodawca podaje cenę usługi w złotych oraz w wartościach brutto (z wliczonym podatkiem VAT). W obrocie z osobami nie będącymi konsumentami Usługodawca może podać cenę usługi w wartościach netto.

3. Usługi świadczone odpłatnie są każdorazowo oznaczone jako odpłatne, wraz z określeniem ceny usługi.

§ 3

1. Prawa własności intelektualnej do treści dostępnych w ramach serwisu 100lat, przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. Korzystanie przez Użytkownika z usług nie powoduje przeniesienia praw do treści lub udzielenia Użytkownikowi jakichkolwiek licencji na korzystanie z treści w sposób niewynikający z przeznaczenia serwisu 100lat.

2. Użytkownik może korzystać z danych i treści udostępnianych w serwisie 100lat wyłącznie w celach zgodnych z ich przeznaczeniem.

3. Użytkownik nie może dostarczać treści bezprawnych, w szczególności:

 1. używać wyrazów powszechnie uznanych za wulgarne,
 2. przesyłać wiadomości o treści naruszającej prawo,
 3. korzystać z serwisu w celach niezgodnych z prawem.

II. Rejestracja w serwisie 100lat. Przetwarzanie danych osobowych

§ 4

1. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba, po przeprowadzeniu prawidłowej rejestracji w serwisie 100lat.

2. Rejestracja w Serwisie następuje w sposób wskazany w odpowiedniej części Serwisu.

3. Użytkownik może w każdym czasie zwrócić się do Usługodawcy z wnioskiem o usunięcie jego konta użytkownika. W takim przypadku przyjmuje się, że umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się chwilą przyjęcia oświadczenia przez Usługodawcę.

§ 5

1. Dokonana przez Użytkownika rejestracja w serwisie 100lat oznacza zawarcie z Usługodawcą umowy o bezpłatne świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Zawarcie umowy nie oznacza obowiązku zawierania dalszych umów, w szczególności o świadczenie poszczególnych usług w serwisie 100lat.

3. Usługodawca może rozwiązać umowę zawartą z Użytkownikiem wyłącznie w szczególnym przypadku, w szczególności jeśli Użytkownik dopuścił się rażącego naruszenia postanowień par. 3 ust. 3 Regulaminu.

III. Świadczenie usług. Płatności

§ 6

1. Użytkownik może korzystać z odpłatnych usług pod warunkiem wniesienia opłaty za ich świadczenie.

2. Użytkownik może wnieść opłatę za świadczenie usługi w następujący sposób:

 1. przeznaczając część środków prepaid zgromadzonych w ramach salda konta – przedpłaconych przez Użytkownika,
 2. dokonując zapłaty jednorazowym przelewem, za pośrednictwem platformy Przelewy24, której usługodawcą jest DialCom24 Sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164.
 3. Użytkownik może dokonać wpłaty środków prepaid w ramach salda konta poprzez skorzystanie z odpowiedniej funkcjonalności dostępnej w ramach profilu w serwisie 100lat.

§ 7

1. Informacje dotyczące świadczonych usług podane w serwisie 100lat stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

2. Wyrażone przez Usługodawcę zaproszenie do zawarcia umowy określa w szczególności:

 1. opis usługi, w szczególności jej charakter oraz parametry techniczne,
 2. prezentację wizerunku elementów graficznych usługi,
 3. cenę usługi.

3. Użytkownik może złożyć Usługodawcy ofertę zawarcia umowy świadczenia usług poprzez rodzaju usługi przy użyciu stosownej funkcjonalności serwisu 100lat (dodając do „koszyka” i zatwierdzając zamówione towary w koszyku).

4. Składając ofertę Użytkownik podaje dane i informacje niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia, a w szczególności:

 1. adres dostawy,
 2. wybiera sposób świadczenia usługi,
 3. wybiera sposób płatności – środkami prepaid zgromadzonych w ramach salda konta lub jednorazowym przelewem,
 4. dane do faktury, jeśli Użytkownik chce otrzymać fakturę.

§ 8

1. Usługodawca niezwłocznie po otrzymaniu oferty potwierdza Usługobiorcy jej przyjęcie, za pośrednictwem informacji wyświetlonej w serwisie lub wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy.

2. Usługodawca może, niezwłocznie po otrzymaniu oferty od Usługobiorcy, odmówić przyjęcia oferty, jeśli jej realizacja będzie niemożliwa.

3. Świadczenie usług następuje w jeden z następujących sposobów:

 1. pocztówka – usługa płatna, w postaci dwustronnej drukowanej karty, w formacie 148x105 mm, wysyłana bez koperty, która na przedniej stronie posiada zdjęcie główne (grafikę), zaś na tylnej życzenia, miejsce na znaczek pocztowy oraz dane odbiorcy. Na pocztówce Użytkownik może jedynie umieścić własną treść (życzenia, pozdrowienia, inne) oraz dodać odbiorcę pocztówki,
 2. kartka – usługa płatna, w postaci dwustronnej drukowanej karty, w formacie 148x210 mm, wysyłanej w kopercie, pierwsza strona kartki wypełniona jest zdjęciem/grafiką wybraną przez Użytkownika spośród projektów dostępnych w serwisie 100lat, na drugiej stronie kartki istnieje możliwość dodania własnego zdjęcia oraz tekstu, poprzez nakładanie nowych warstw tekstowych lub obrazków,
 3. duża kartka – usługa płatna, w postaci czterostronnej karty, w formacie 148x210 mm, wysyłanej w kopercie, Użytkownik ma do dyspozycji przestrzeń na każdej stronie kartki,
 4. kartka elektroniczna – usługa bezpłatna, kartka elektroniczna wysyłana jest drogą elektroniczną na adres e-mail odbiorcy, przy czym treść kartki może zawierać reklamy dostarczane przez Usługodawcę,
 5. kartka elektroniczna Premium – usługa płatna, kartka elektroniczna wysyłana jest drogą elektroniczną na adres e-mail odbiorcy.

§ 9

Jeśli wykonanie usługi będzie niemożliwe, Usługodawca niezwłocznie informuje o tym Użytkownika, wskazując równocześnie na prawo do odstąpienia przez Użytkownika będącego konsumentem od zamówienia w całości. W przypadku wyboru tej możliwości przez Użytkownika, Usługodawca niezwłocznie zwraca całą zapłaconą przez Użytkownika opłatę. Usługodawca zwolniony jest z obowiązku wykonania zamówienia w całości.

§ 10

1. Użytkownik będący konsumentem może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych odstąpić od zawartej umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

2. Użytkownik odstępuje od zawartej umowy składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób, a w szczególności:

 1. na formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu,
 2. drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy,
 3. przez złożenie oświadczenia poprzez stronę internetową przedsiębiorcy.

3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.

5. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwraca Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym niewykorzystane środki prepaid zgromadzone w ramach salda konta.

6. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik będący konsumentem, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 11

Usługodawca informuje Użytkownika będącego konsumentem, że określone w par. 10 regulaminu prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, wykonanych przez Usługodawcę w pełni, za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy (pocztówka, kartka, duża kartka),
 2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy (kartka elektroniczna premium).

§ 12

1. Każdy Użytkownik serwisu 100lat może wnieść do Usługodawcy reklamację związaną z nieprawidłowością w funkcjonowaniu serwisu 100lat lub zawartą umową, a w szczególności:

 1. sposobu świadczenia usług
 2. nieprawidłowością w funkcjonalnościach serwisu 100lat,
 3. opisem usług.

2. Reklamacja może być wniesiona:

 1. pisemnie, na adres Usługodawcy,
 2. za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Usługodawcy.

3. Usługodawca rozpatruje reklamację i informuje użytkownika o sposobie jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty jej wniesienia.

4. Użytkownik może odwołać się od niekorzystnego rozpatrzenia reklamacji:

 1. poprzez ponowne wniesienie reklamacji do Usługodawcy,
 2. w sposób określony w par. 13.

§ 13

1. Wszelkie spory wynikające z zawartych umów podlegają rozpoznaniu przez sądy powszechne właściwe:

 1. ze względu na stosowne przepisy kodeksu postępowania cywilnego – w przypadku umów zawartych z konsumentami,
 2. ze względu na siedzibę Usługodawcy – w przypadku umów zawartych z Użytkownikami nie będącymi konsumentami.

2. Użytkownik będący konsumentem może, niezależnie od postanowień ust. 1, skorzystać z możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów. Usługodawca oświadcza, iż podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, http://www.wiih.org.pl/

§ 14

Usługodawca oświadcza, że:

 1. nie poddał się kodeksowi dobrych praktyk określonych w art. 2 pkt 5 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,
 2. Użytkownik nie jest zobowiązany do zamawiania jakichkolwiek usług w serwisie 100lat.

IV. Warunki techniczne świadczenia usług

§ 15

1. Usługodawca określa następujące warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną:

 1. Użytkownik powinien posługiwać się urządzeniem pozwalającym na korzystanie z sieci internet, w szczególności komputerem klasy PC lub podobnym,
 2. korzystanie z usług wymaga wyposażenia urządzenia w przeglądarkę internetową: Firefox, MS Internet Explorer, Opera, Chrome,
 3. Przeglądarka powinna umożliwiać akceptację plików typu cookie oraz mieć włączony interpretator JavaScript.

2. Usługodawca oświadcza, iż w ramach systemu serwisu 100lat wykorzystuje pliki typu cookie aby gromadzić informacje związane z korzystaniem ze sklepu internetowego przez Użytkowników, w szczególności w celu utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika oraz dostosowania sposobu wyświetlania ofert do potrzeb Użytkowników.

Usługodawca oświadcza, że w ramach systemu serwisu 100lat przetwarza następujące dane eksploatacyjne Użytkowników serwisu internetowego serwisu:

 1. adres IP,

§ 16

1. Usługodawca może, z ważnych przyczyn, dokonać zmian w niniejszym regulaminie. Zmiana regulaminu następuje poprzez ogłoszenie jego nowej treści w sklepie i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty poinformowania Użytkowników.

2. Przez ważne przyczyny rozumie się w szczególności:

 1. zmianę przepisów prawa,
 2. rozszerzenie funkcjonalności serwisu 100lat, w szczególności rozpoczęcie świadczenia nowych usług przez Usługodawcę,
 3. zmianę sposobu świadczenia usług.

2. O zmianie regulaminu Usługodawca informuje Użytkowników poprzez informację na stronie internetowej serwisu 100lat oraz poprzez indywidualne informacje skierowane na adres poczty elektronicznej. Po otrzymaniu informacji o zmianie regulaminu Użytkownik ma prawo wypowiedzenia zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się następujące przepisy:

 1. kodeks cywilny,
 2. ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

§ 18

Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 listopada 2017 r.

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY.pdf

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.pdf